எச்சரிக்கை உங்கள் ’செக்’ புத்தகங்களில் எழுதும் போது..

எச்சரிக்கை உங்கள் ’செக்’ புத்தகங்களில் எழுதும் போது, இன்னொருவருடைய பேனாவை வாங்கி எழுதவேண்டாம்.. காணொளியை பார்த்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.