கையில இருந்து மோதிரத்தை கழட்டமுடியாமல் இருந்தால்...?

கையில இருந்து மோதிரத்தை கழட்டமுடியாமல் இருந்தால்... இப்படி ஒருக்கா முயற்சித்து பாருங்க..