யாழ் நல்லூர்க் கந்தசாமி கோவிலில் தமிழர் கலாசார உடையில் வெள்ளைக்காரப் பெண்கள்

நல்லூர் ஆலயத்தின் சுற்றுப்புறத்தில் தமிழர் கலாச்சார ஆடைகளுடன் மிளிரும் வெள்ளைக்காரப் பெண்கள்

கலாச்சாரத்தை மதிப்பவர்கள்