கொழும்பில் தாக்குதல் நடாத்திய விடுதலைப் புலிகளின் விமானத்தின் தற்போதய நிலை

கொழும்பில் தாக்குதல் நடாத்திய விடுதலைப் புலிகளின் விமானத்தின் தற்போதய நிலை