மனிதர்கள் அனைவருக்கும் சிந்திக்க சில வரிகள்

மனிதர்கள் அனைவருக்கும் சிந்திக்க சில வரிகள்...