மனிதரை ஏறி மிதித்த மாடுகள்! பலர் ஆபத்தான நிலையில்... யாழில் சம்பவம் (Video)

வீதி ஒழுங்கு விதிகளை கற்றுத் தரும் இந்த ஐந்தறிவு ஜீவன்களை பார்த்தேனும் திருந்தா விட்டால், அப்புறம் நீங்கள் மனிதப் பிறப்பே இல்ல. வெறும் செத்த பிணம் தான்!