இளைஞர்களே! முந்திக்கொள்ளுங்கள்.. இதுவே இறுதித் தருணம் ..

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு

விண்ணப்ப முடிவு திகதி 2016.11.18

செய்முறை மறுபொறியியல் நிபுணர் - பதவி வெற்றிடம் 1

கல்வித் தகைமை :- பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைகுழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தின் அல்லது தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அனுபவம் :- தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்தின் அல்லது தகவல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறையில் 05 வருடம் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது :- 40 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

நடப்பு விவகாரங்கள் ஆய்வாளர் - பதவி வெற்றிடம் 2

கல்வித் தகைமை :- பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைகுழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் பொருளியல், சர்வதேச உறவுகள், சட்டத் துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அனுபவம் :- பொருளியல், சர்வதேச உறவுகள், சட்டம் சார்ந்த துறையில் 05 வருடம் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது :- 40 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

ஆய்வு மற்றும் அபிவிருத்தி அதிகாரி - பதவி வெற்றிடம் 4

கல்வித் தகைமை :- பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைகுழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் பொருளியல், சர்வதேச உறவுகள், சட்டத் துறையில் முதுகலை பட்டம் / முதல் வகுப்பு அல்லது இரண்டாம் வகுப்பு மேல் நிலை முதல் பட்டம் (First degree first class or second class upper level) பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது :- 35 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

திட்ட அதிகாரி - பதவி வெற்றிடம் 6

கல்வித் தகைமை :- பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைகுழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் திட்ட முகாமைத்துவ துறையில் முதல் பட்டம் / பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அனுபவம் :- திட்ட முகாமைத்துவம் சார்ந்த துறையில் 05 வருடம் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது :- 30 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

ஒப்பந்த அதிகாரி - பதவி வெற்றிடம் 1

கல்வித் தகைமை :- பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைகுழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் முதல் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அனுபவம் :- இந்த துறை சார்ந்த துறையில் 05 வருடம் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது :- 30 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

மொழிபெயர்ப்பாளர் - பதவி வெற்றிடம் 6

ஆங்கிலம் - சிங்களம் மொழிபெயர்ப்பாளர் 2 வெற்றிடம்

ஆங்கிலம் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் 2 வெற்றிடம்

சிங்களம் - தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர் 2 வெற்றிடம்

கல்வித் தகைமை :- கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரனதர மற்றும் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.

அனுபவம் :- மொழிபெயர்ப்பாளர் துறையில் 05 வருடம் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது :- 35 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

ஆங்கிலம் தட்டச்சர் - பதவி வெற்றிடம் 4

கல்வித் தகைமை :- கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரனதர மற்றும் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருக்க வேண்டும்.

அனுபவம் :- தட்டச்சர் துறையில் 05 வருடம் அனுபவம் இருக்க வேண்டும்.

வயது :- 35 வயதை விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

கனிஷ்ட தொழில்முறை உதவியாளர்கள் - பதவி வெற்றிடம் 12

கல்வித் தகைமை :- கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருப்பதுடன் பல்கலைக்கழக மாணியங்கள் ஆணைகுழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் முதல் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது :- 24- 25