சொக்ஸ் போட்டு நித்திரை கொள்வதால் என்ன நன்மை?

சொக்ஸ் போட்டு நித்திரை கொள்வதால் உங்கள் ரத்த ஓட்டம் அதிகப்படும். 

இதனால் நித்திரை  இயல்பாக இருக்கும். 

ஆகவே சொக்ஸ் போட்டு நித்திரை கொள்ளுங்கள்.