காரைநகரில் அறுவடைக்கு தயாராகும் வயல்களின் காட்சிகள்