கும்புடுபவர் வாக்களித்தவர்

கும்புடுபவர் வாக்களித்தவர் கை கொடுப்பவர் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தேசியப்பட்டியலில்....!

இந்த புகைப்படம் சொல்ல நினைப்பது என்ன ?