ஏழையாக பிறந்தாலே போதுமானதாகிறது.....!!

ஆசைகளை கட்டுப்படுத்தத் தெரிய புத்தனாக பிறக்கத் தேவையில்லை.....

ஏழையாக பிறந்தாலே போதுமானதாகிறது.....!!