பருத்தித்துறை - முனைப்பகுதியில்(தும்பளை கிழக்கு) அமைந்துள்ள இறால்ப்பண்ணை.

பருத்தித்துறை - முனைப்பகுதியில்(தும்பளை கிழக்கு) அமைந்துள்ள இறால்ப்பண்ணை.