இது சாயங்காலமா.. இல்லை.... மடி சாயும் காலமா..?

இது சாயங்காலமா..

இல்லை.... மடி சாயும் காலமா..?