சீரற்ற காலநிலை சீரடைந்தது. வெளுத்தது வானம்.

சீரற்ற காலநிலை சீரடைந்தது. வெளுத்தது வானம்.