வடமராட்சி -மாலுசந்தி பிள்ளையார் ஆலயத்தில் அமைந்து வரும் இராஜகோபுரப் பணிகள்.

வடமராட்சி -மாலுசந்தி பிள்ளையார் ஆலயத்தில் அமைந்து வரும் இராஜகோபுரப் பணிகள்.