கலிகை சந்திக்கு கரணமடித்த கார்.

கலிகை சந்திக்கு  கரணமடித்த கார்.