ஞாபகம் இருக்கா...!

ஒருகாலத்தில் பொன் வண்டு என்று சொல்லி சாப்பாடே இல்லாமல் அலைந்தோமே...!!