யாழ் கரைநகரில் துவிச்சக்கர வண்டியில் திருவிளையாடல்!!

யாழ் காரைநகர் பகுதியில் துவிச்சக்கர வண்டியின் பெடல் பகுதிக்கு ஊமல் கொட்டையை பொருத்தி துவிச்சக்கரவண்டியைச் செலுத்தி வருகின்றார் அப்பகுதியில் உள்ளவர். உட்கார்ந்து யோசிக்கிறாங்களோ பயபுள்ளக!!!