பருவ சிறுமியின் கீழாடைக்குள் காணப்படும் மர்மம்!

இந்த 17 வயது பருவ சிறுமியின் கீழாடைக்கு உள்ளே ஒரு மர்மம் காணப்படுகின்றது.

She Looks Like A Normal Teenager, But Underneath Her Clothes Lies A Secret She Has Been Keeping For 17 Years

Workitu Debebet from Ethiopia looks like a typical teenager.

But underneath her clothes, lies her secret…a parasitic twin attached to her pelvis.

Workitu is the oldest person known to have a parasitic twin.

She never knew she was not normal, until one day she changed clothes in front of another person. Seeing a normal person for the very first time made her feel that she really had problem.

Poverty hindered her parents from consulting medical experts regarding her bizarre condition.